Deklaracja gry amatora – konsekwencje prawne jej podpisania dla zawodnika!

Uwaga na niezgodne z prawem działania niektórych klubów piłkarskich!

Postanowiłem napisać ten artykuł, aby przestrzec młodych zawodników oraz ich rodziców przed podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów, bez ich wcześniejszego dokładnego sprawdzenia, a jednocześnie zachęcić do zapoznania się przez nich, choćby z podstawowymi przepisami prawa sportowego.

Ostatnio spotkałem się z przypadkiem młodego zawodnika, którego brak elementarnej wiedzy prawnej został wykorzystany przez klub piłkarski, co w konsekwencji doprowadziło niestety do zakończenia przez niego kariery piłkarskiej i całkowite zniechęciło go uprawniania piłki nożnej. Zawodnik i jego rodzice stwierdzili po całej sytuacji, że nie chcą dalej - tu cytat: „brać udziału w tym piłkarskim bagnie”. Ostatecznie postanowili oni, że nie będą tracić energii na prowadzenie sporu prawnego z klubem, a chłopak mimo dużego talentu piłkarskiego, będzie uprawniał inną dyscyplinę sportu.

Pamiętajcie, że deklaracja gry amatora jest dokumentem, który uprawnia zawodnika amatora do udziału w rozgrywkach piłkarskich. Podpisana deklaracja gry amatora obowiązuje do końca danego sezonu rozgrywkowego i po jego zakończeniu, najpóźniej 1 lipca każdego roku zawodnik jest wolnym zawodnikiem i może swobodnie zmienić klub. Kontynuacja gry w kolejnym sezonie w danym klubie piłkarskim wymaga podpisania kolejnej, nowej deklaracji gry amatora na kolejny sezon piłkarski.

Niestety coraz częściej spotykam się z dużymi nieprawidłowościami prawnymi, a wręcz z patologiami do których posuwają się kluby piłkarskie w zakresie zawierania deklaracji gry amatora.

Zdarza się, że kluby wykorzystują nieświadomość prawną zawodników oraz ich rodziców i nierzadko doprowadzają nawet do sytuacji, kiedy zawodnik zmuszony jest do zakończenia kariery piłkarskiej, tak jak w opisanym powyżej przypadku.

Jakie nieprawidłowości mam na myśli? Okazuje się, że dość często zdarzają się przypadki kiedy zawodnicy zmuszani są do podpisywania za jednym razem kilku blankietów deklaracji gry amatora „na przyszłość”. Po podpisaniu takich dokumentów, klub jedynie „uzupełnia” kolejne sezony rozgrywkowe na blankietach, a tym samym zawodnik zamiast związać się z klubem na jeden sezon, związany jest z nim na kilka następnych lat. Innym przykładem jest podpisywanie deklaracji bez jednoczesnego wpisywania daty złożenia podpisu.

Bardzo często, w przypadku zawodników niepełnoletnich zdarza się także, że deklaracja gry zawiera podpis zawodnika bez wymaganych podpisów rodziców. Należy pamiętać, że w takim przypadku można podważyć ważność takiego dokumentu.

Niestety zdarzają się także przypadki, wręcz przestępczego działania w postaci np.: podpisywania lub „parafowania” deklaracji gry za zawodników lub ich rodziców. Działania takie powinny być bezwzględnie zgłaszane do organów ścigania jako przestępstwo.

Powyżej opisane działania ze strony niektórych klubów piłkarskich mają zapewnić „uwiązanie” zawodnika w klubie i uzyskanie za niego wyższego ekwiwalentu za wyszkolenie lub ewentualnie ekwiwalentu transferowego. Prezesi niektórych klubów próbują „handlować” młodymi, nieświadomymi zawodnikami. Zachowania takie doprowadzają niestety do tego, że młodzi zawodnicy nie mogą swobodnie zmienić klubu, mimo tego że otrzymują możliwość dalszego rozwoju piłkarskiego.

Pamiętajmy, aby każde niezgodne z prawem działanie zgłaszać zarówno do dyscyplinarnych organów związkowych, jak i w razie konieczności do organów ścigania. Nie bójmy się również wytaczać spraw sądowych przeciwko klubom sportowym działającym niezgodnie z przepisami.

Ewidencję zawodników o statusie amatora prowadzą:

1. Organ prowadzący rozgrywki Ekstraklasy w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy,

2. PZPN w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach I, II i III ligi,

3. Związki piłki nożnej w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach IV ligi i klas niższych, przy czym prowadzenie ewidencji zawodników uczestniczących w rozgrywkach III ligi, PZPN może powierzyć związkom piłki nożnej, prowadzącym z upoważnienia PZPN te rozgrywki w poszczególnych grupach.

Zdarzają się także przypadki, w których mimo podpisania deklaracji gry amatora w jednym klubie, sami zawodnicy uważają że ona nie obowiązuje lub wręcz wiedząc, że podpisali już deklaracje gry w jednym klubie, po prostu, całkowicie świadomie zaczynają trenować z innym klubem. Uczulam zawodników na takie bezrefleksyjne zachowanie. Zgodnie z przepisami prawa piłkarskiego, w stosunku do zawodnika o statusie amatora, który w trakcie sezonu piłkarskiego opuści samowolnie klub zastosowana będzie automatycznie 12 - miesięczna karencja. W trakcie trwania karencji zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach mistrzowskich w kraju i za granicą.

Zawodniku pamiętaj, że w przypadku podpisania deklaracji gry amatora jesteś zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego. W trakcie sezonu, tylko na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu.

Jeśli zawodnik lub jego rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawianych im przez klub dokumentów do podpisu, to przecież można grzecznie odpowiedzieć, że dokument zabiorę do domu, spokojnie się z nim zapoznam i skonsultuje z kompetentną osobą, a jutro wrócimy do rozmowy.

Uczulam również aby przed podpisaniem zawsze sprawdzać treść zapisów Kontraktów U18, czyli kontraktów które mogą od 15 roku życia zawierać zawodnicy niepełnoletni. Niestety i w tym przypadku zdarzają się często nieprawidłowości, a kontrakty takie są niezgodne z przepisami prawnymi np.: w zakresie minimalnego wynagrodzenie jakie klub powinien gwarantować zawodnikowi niepełnoletniemu lub niezgodnego z prawem okresu jego obowiązywania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie prawa sportowego, zachęcam Cię do kontaktu. Nieodpłatne informacje prawne znajdziesz na moim Blogu.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu