Czy za złe zarządzenie klubem piłkarskim można pójść do więzienia?

W świetle wydarzeń z ostatnich dni wiele osób zastanawia się, czy zarząd klubu piłkarskiego ponosi odpowiedzialność za złe zarządzanie. Polskie przepisy przewidują taką odpowiedzialność i to na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim jest to odpowiedzialność cywilnoprawna oraz odpowiedzialność karna.

Przykładem takiego uregulowania jest przepis art. 296 Kodeksu karnego, który wskazuje, że m.in.: członkowie zarządu mogą podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 za nadużywanie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, jeśli w ten sposób wyrządzili zarządzanemu przez siebie klubowi piłkarskiemu szkodę majątkową. Należy pamiętać, że szkoda majątkowa obejmuje w tym przypadku zarówno szkodę rzeczywiście poniesioną przez klub piłkarski, jak i utracone przez ten klub korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby zarząd działał w sposób zgodny z prawem.

Nawet jeśli szkoda majątkowa nie została jeszcze wyrządzona, ale poprzez złe zarządzenie klubem piłkarskim zarząd spółki sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, to osoby takie podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto także wskazać, że jeśli sprawcy powyższych przestępstw działali w celu osiągnięcia dla siebie, prywatnej korzyści majątkowej to podlegają karze surowszej, bo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy aż do lat 8.

Przestępstwa takie zbiorczo nazywane są przestępstwami niegospodarności lub nadużycia zaufania. Ważne jest również, że przestępstwa te można popełnić zarówno przez działanie, jak i przez zaniechanie, czyli poprzez brak odpowiednich działań które zarząd powinien był podjąć na korzyść klubu piłkarskiego, a tego nie zrobił.

Osoby które popełniają takie przestępstwa mogą uniknąć kary więzienia jeśli jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawią w całości wyrządzoną klubowi piłkarskiemu szkodę.

Warto także pamiętać, że krąg osób które mogą podlegać powyższej odpowiedzialności karnej to osoby, na których ciąży obowiązek zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Najczęściej będą to więc osoby z organów zarządczych spółek prawa handlowego, ale także prywatnych stowarzyszeń i fundacji.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu