Czy wprowadzony na mocy rozporządzenia lockdown sportu może zostać uznany za nielegalny ?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w sprawie II SA/Op 219/20 na skutek skargi przedsiębiorcy na decyzję Inspektora Sanitarnego uchylił decyzję nakładającą na tego przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 10.000 złotych za niezastosowanie się do wprowadzonego rozporządzeniem ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.

Wyrok ten może być precedensowy w zakresie stwierdzania w przyszłości braku legalności wprowadzanych podczas pandemii COVID-19, w drodze rozporządzeń zakazów, ograniczeń i obostrzeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wskazana sytuacja prawna może mieć także niebagatelne znaczenie dla podmiotów prowadzących różnorakie biznesy sportowe, w tym biznesy piłkarskie w Polsce, którzy to m.in.: w wyniku ostatniego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku byli zmuszeni do zaprzestania lub ograniczenia prowadzenia działalności.

Zgodnie z Konstytucją RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, w tym dotyczące wolności prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Oznacza to, że wyłącznie ustawa może samodzielnie określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa lub wolności, a nie jak ma to miejsce obecnie w zakresie m.in: lockdownu polskiego sportu – rozporządzenie.

Z uzasadnienia przytoczonego powyżej wyroku WSA w Opolu wynika, że ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone w drodze rozporządzenia, a odnoszące się do swobody prowadzenia działalności gospodarczej nie zostały obecnie wprowadzone w zgodzie z Konstytucją RP. Przepisy rozporządzenia w dużej części zawierają zapisy wprowadzające regulacje właściwe przy wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, a wprowadzenie takiego stanu w Polsce jak dotąd nie miało miejsca.

Wyrok WSA w Opolu jest wprawdzie jeszcze nieprawomocny, ale może być wskazówką, na jakie aspekty prawne uwagę zwracać będą sądy w Polsce w przypadku skarżenia przez przedsiębiorców nakładanych na nich kar za niestosowanie się do zakazów, ograniczeń i obostrzeń opisywanych w kolejnych rozporządzeniach.

Zaznaczyć trzeba przy tym, że dopóki konkretny przepis prawa obowiązuje, domniemywa się, że jest on zgodny z Konstytucją RP.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu