Czy szkółka piłkarska może sprzedać przyznany jej Certyfikat PZPN?

0 komentarzy

Czy szkółka piłkarska może sprzedać przyznany jej Certyfikat PZPN?

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami – Certyfikat PZPN przyznany szkółce piłkarskiej jest niezbywalny i nie może być przedmiotem umowy sprzedaży, cesji lub jakiejkolwiek innej formy przeniesienia tego uprawnienia.

Inna regulacja obowiązuje w przypadku przekształcenia formy prawnej klubu piłkarskiego.

W przypadku zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN oraz innej formy przekształcenia szkółki przeprowadzonej zgodnie z trybem i przesłankami przewidzianymi postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN o członkostwie (w szczególności: zmiany nazwy, zmiany siedziby, zmiany formy prawnej: zbycia, przejęcia, połączenia, podziału klubu) certyfikat – jako element ogółu praw i obowiązków poprzednika – przechodzi na podmiot nowopowstały w wyniku przekształcenia.

Warunkiem skutecznego przejęcia certyfikatu jest potwierdzenie dokonanego przekształcenia uchwałą właściwego organu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej/PZPN oraz niezwłoczne zgłoszenie dokonanego przekształcenia do Polskiego Związku Piłki Nożnej pod rygorem wszczęcia procedury odebrania certyfikatu.

Nowopowstały – w wyniku powyższego przekształcenia – podmiot może podlegać ocenie Komisji Weryfikacyjnej PZPN ds. Certyfikacji pod kątem zachowania ciągłości spełniania kryteriów Programu Certyfikacji na dany Cykl Programu.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.