Co z płatnościami składek dla szkółek piłkarskich?

Jak utrzymać akademię piłkarską w czasie pandemii Koronawirusa?

Przykładowe rozwiązania prawne znajdziesz z tym artykule.

W ostatnich dniach zgłasza się do mnie coraz więcej właścicieli akademii i szkółek piłkarskich z całego kraju, w celu uzyskania wsparcia prawnego związanego z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią Koronawirusa.

Aktualnych problemów prawno – finansowych jest sporo, m.in.: problemy ze zrealizowaniem i rozliczeniem przyznanych dotacji, problem z wywiązaniem się z umów sponsorskich, problemy z kosztami stałymi, takimi jak: leasingi sprzętu i samochodów, dzierżawa i najem obiektów, wynagrodzenia pracowników, w tym wynagrodzenia trenerów piłkarskich, a także problemy z płatnościami podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT) oraz ZUS-u.

Oprócz powyżej wskazanych problemów, największą przeszkodą w dalszym funkcjonowaniu akademii i szkółek piłkarskich jest niemożność prowadzenia normalnych treningów piłkarskich. Wobec powyższego, znaczna część rodziców zawodników zaprzestaje regulowania miesięcznych opłat za treningi piłkarskie, co w sposób oczywisty przyczynia się do pogłębiania strat finansowych.

Czy rzeczywiście rodzice zawodników uprawieni są do zaprzestania płatności składek?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, bowiem kluczowe jest ustalenie jaki stosunek prawny jest podstawą płatności składek oraz jaka jest treść tego stosunku prawnego.

Co mam na myśli?

Otóż obecnie, najczęstszymi podstawami prawnymi płatności składek dla akademii i szkółek piłkarskich są: deklaracja członka stowarzyszenia, jakim jest akademia lub szkółka piłkarska oraz umowa o świadczenie usług szkoleniowych. W zależności od podstawy prawnej, odpowiedź na powyższe pytanie może być inna.

Jeśli chodzi o pierwszą sytuację to często zdarza się, że rodzice zawodników podpisując deklarację członkowską w stowarzyszeniu stają się członkami takiego stowarzyszenia, nawet nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. W takiej sytuacji prawnej, miesięczna składka nie jest formalnie składką za udział dziecka w zajęciach sportowych, ale jest składką członkowską za „bycie” członkiem danego stowarzyszenia. Formalnie więc opłacanie składki członkowskiej nie jest powiązane z prowadzonymi zajęciami sportowymi. W takiej sytuacji brak zajęć sportowych, a tym normalnych treningów piłkarskich, z punktu prawnego, nie ma żadnego wpływu na obowiązek dalszego regulowania składek członkowskich.

Statut danego stowarzyszenia reguluje możliwość wystąpienia ze stowarzyszenia jego członków lub ewentualnie możliwość zawieszenia czy umorzenia - pod pewnymi warunkami – miesięcznych składek członkowskich.

W opisanej powyżej sytuacji mimo braku prowadzenia treningów piłkarskich, co do zasady istnieje obowiązek dalszego opłacania składek członkowskich.

Inna sytuacja jest w drugim przypadku, czyli w sytuacji kiedy rodzice zawodnika nie są formalnie członkami akademii lub szkółki piłkarskiej, a podstawę comiesięcznych płatności stanowi umowa cywilnoprawna.

Umowa taka jest umową obustronnie zobowiązującą, czyli akademia lub szkółka piłkarska zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia treningów piłkarskich na określonych warunkach, a rodzice zawodnika zobowiązują się do opłacania comiesięcznych składek za takowe zajęcia.

W przypadku kiedy jedna ze stron nie wykonuje swoich obowiązków umownych, druga strona zyskuje określone uprawnienia prawne. Uprawnienia, która przysługują rodzicom w przypadku braku wykonywania umowy przez akademie i szkółki piłkarskie opisane są w treści takowej umowy oraz dodatkowo w przepisach kodeksu cywilnego.

W pierwszej kolejności należy przeanalizować treść łączącej strony umowy cywilnoprawnej i sprawdzić, czy są w niej zapisy na wypadek czasowej niemożności świadczenia usług, możliwości zawieszenia lub odroczenia płatności, warunków wypowiedzenia umowy, ewentualnie czy są w niej zapisy dotyczące wystąpienia tzw.: „siły wyższej” uniemożliwiającej wykonywanie umowy, czy w końcu zapisy dotyczące polubownego rozwiązywania sporów powstałych w wykonaniu umowy.

Jeśli chodzi o przepisy kodeksu cywilnego to zwracam uwagę na dwa uregulowania. Po pierwsze dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W obecnej sytuacji należy wskazać, że akademie i szkółki piłkarskie, co do zasady nie powinny ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za czasowe nie wykonywanie umów.

Druga regulacja kodeksu cywilnego, która może znaleźć obecnie zastosowanie - mówi, że jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. W takiej sytuacji rodzice zawodników mogliby legalnie zaprzestać dokonywania opłat na rzecz akademii i szkółek piłkarskich.

Oczywiście należy szczegółowo przeanalizować, czy obecny brak niemożności organizacji i przeprowadzenia zajęć piłkarskich jest czasowy czy stały i czy wpływa na całość czy część umowy. W tym zakresie należy oczywiście zbadać treść umowy, a dokładnie zakres świadczeń jakie leżą po stronie akademii i szkółek piłkarskich, bowiem zakres świadczeń wpisanych do umowy może być szerszy niż tylko organizacja i przeprowadzenie zajęć piłkarskich. Umowa taka może przecież zawierać np.: zapisy dotyczące przygotowania skryptów szkoleniowych, opracowania treningów indywidualnych, wsparcia psychologicznego, mentalnego czy fizjoterapeutycznego dla zawodników. W takim zakresie umowa taka może być wykonywana, choćby w trybie online. Dodatkowo należy sprawdzić kiedy umowa wygasa, bowiem inna będzie sytuacja prawna kiedy umowa jest zawarta np.: do końca maja lub czerwca 2020 roku, a inna w sytuacji kiedy umowa jest jeszcze ważna np.: przez kolejne 3 lata. W pierwszym przypadku można by przyjąć, że umowa nie może zostać wykonana, natomiast w drugiej sytuacji można przyjąć, że umowa za kilka miesięcy prawdopodobnie będzie mogła być prawidłowo wykonywana.

Ze swojej strony zachęcam zarówno właścicieli akademii i szkółek piłkarskich oraz rodziców zawodników do polubownego załatwienia obecnej trudnej dla każdej ze stron sytuacji, w tym do renegocjacji i aneksowania umów, tak aby możliwa była dalsza współpraca.

Jakie są więc możliwe rozwiązania? Co właściciele akademii i szkółek piłkarskich powinni zrobić w obecnej sytuacji?

Jeśli obecna treść umowy nie zawiera zapisów o których pisałem powyżej, z których teraz moglibyśmy automatycznie skorzystać, konieczne jest zawarcie aneksów do umów. Co taki aneks mógłby zawierać?

Przykładowymi zapisami jakie mogłyby znaleźć się w aneksie i które pozwoliłyby kontynuować współpracę są np.:

- zapis o zastąpieniu stacjonarnych treningów piłkarskich zajęciami online i utrzymanie dotychczasowej opłaty,

- wprowadzenie nowych świadczeń sportowych dla zawodników oraz rodziców zawodników np.: konsultacje online psychologiczne, mentalne itd.,

- wprowadzenie nowych świadczeń pozasportowych np.: korepetycje online z lekcji, doradztwo sportowe,

- wprowadzenie zapisów o dodatkowych świadczeniach niematerialnych np.: umożliwienie rodzicom prowadzącym biznesy dokonywanie płatności nie finansowych, ale płatności wzajemnymi usługami albo towarami,

- wprowadzenie zapisów o umożliwieniu rodzicom prowadzącym biznesy reklamy poprzez różne kanały którymi dysponuje akademia piłkarska np.: poprzez stronę internetową, FB, czy stroje sportowe,

- częściowe obniżenie opłat na czas niemożności prowadzenia zajęć np.: o 50 %,

- zapis o przełożeniu zajęć i odrobieniu ich w późniejszym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych opłat i przedłużeniu terminu obowiązywania umowy,

- zapis o okresowym zawieszeniu umowy,

- wprowadzenie szczegółowych zapisów na przyszłość o tzw.: „sile wyższej”.

To tylko przykładowe możliwości renegocjacji warunków dotychczasowej współpracy. Jedynie takie polubowne działania mogą spowodować, że wiele tysięcy akademii i szkółek piłkarskich nie zbankrutuje w ciągu najbliższych miesięcy.

Bankructwo akademii i szkółek piłkarskich byłoby ze szkodą dla całej polskiej piłki nożnej, należy więc wspólnie podjąć działania w celu ich ochrony. Moim zdaniem, należy przede wszystkim próbować rozmawiać z rodzicami w celu renegocjacji umów i jasno wskazywać im jaka jest aktualna, rzeczywista sytuacja finansowa poszczególnych akademii i szkółek piłkarskich. Trzeba pamiętać, że w obecnej sytuacji nikomu nie służy zrywanie umów i wywoływanie konfliktów prawnych, bowiem po ustaniu pandemii Koronawirusa obie strony prawdopodobnie będą chciały dalej współpracować.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu