Zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej!

W dniu 12 lipca 2019 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonał zmian w wielu przepisach piłkarskich. W dzisiejszym wpisie przedstawiam najważniejsze zmiany wprowadzone w Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zmiany w art. 10 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym Regulaminie podlega nie tylko ten, kto dokonuje przewinienia dyscyplinarnego sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem przewinienia dyscyplinarnego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego przewinienia.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała przewinienia dyscyplinarnego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała przewinienia dyscyplinarnego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie

§4. W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział każdej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.”

Zmiana art. 11 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie może podlegać również ten, kto czyni przygotowania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub usiłuje popełnić przewinienie dyscyplinarne

§2. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przewinienia dyscyplinarnego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§3. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania.

§4. W przypadku przygotowania lub usiłowania popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, stosownie do okoliczności sprawy organ dyscyplinarny może złagodzić karę dyscyplinarną.”

Nadano nowe brzmienie art. 100 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN - „Prowadzenie działalności pośrednika transakcyjnego niezgodnie z przepisami. Kto niezgodnie z przepisami prowadzi działalność pośrednika transakcyjnego, w szczególności bez dokonania rejestracji w Polskim Związku Piłki Nożnej podlega:

a) karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 20.000 zł,

b) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.”

Zmieniono art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN - „Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnego orzeczenia organów jurysdykcyjnych PZPN, a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się kary:

1) klubom:

a) karę pieniężną do 100.000 zł

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,

c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

d) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,

e) wykluczenie z PZPN

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, pośrednikom transakcyjnym i działaczom piłkarskim:

a) upomnienie,

b) naganę,

c) karę pieniężną;

d) karę dyskwalifikacji czasowej,

e) wykluczenie z PZPN.”

Zgodnie ze znowelizowanym art. 167 §1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN - „Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu kary z ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Od rozstrzygnięcia organu w tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje.”

W następnych wpisach na Blogu przedstawię zmiany m.in.: w uchwale dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce; uchwale w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.; uchwale w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników oraz w uchwale w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika.

Podziel się tym artykułem:

Facebook
Google+
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Print
Zamknij menu